ROSÉ - 'Gone' M/V

ROSÉ - 'Gone' M/V

Thông tin video được cung cấp bởi tác giả:
#ROSÉ​ #로제​ #BLACKPINK​ #블랙핑크​ #FirstSingleAlbum​ #Gone​ #MV​ #April5th_0amKST​ #April4th_11amEST​ #OutNow​ #YG​

Bình luận